Get Adobe Flash player
boss
what km
manual work
knowledge
article0
article1
Km5
box1
best book
box10
Km4.png
Km3
asean
BN_link.png
Untitled 2

สถิติผู้เยี่ยมชม

048980
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7
53
7
48526
1439
2632
48980

ไอพี: 54.162.133.222
วันเวลา: 21-10-18 04:13:11

เนื้อหา

ลำดับ    รายการคู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจหลัก

1

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

2

คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(PBMS) 

3

คู่มือปฏิบัติงาน ด้านวางโครงการ download11

4

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่าด้านปรับปรุงและบำรุงรักษาทาง 

5

คู่มือปฏิบัติการส่วนวิศวกรรมและธรณี 

 1. คู่มือการปฏิบัติการวางหมุด

 2. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจกันเขต 

 3. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจปฐพีกลศาสตร์ 

 4. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และกระบวนการสำรวจข้อมูลด้านธรณีวิทยา 

 5. คู่มือปฏิบัติงานส่วนสำรวจทำแผนที่ทางภาพถ่าย

 6.  คู่มือการปฏิบัติงานหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 

6

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่าด้านการออกแบบ 

 1. กระบวนการออกแบบหัวงาน และอาคารประกอบ

 2. กระบวนการออกแบบระบบชลประทาน และอาคารประกอบ 

 3. กระบวนการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา และอาคารประกอบ 

7

คู่มือจัดสรรน้ำ 

 1. คู่มือการคำนวนปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน 

 2. คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน 

 3. คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 

 4. คู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ 

 5. คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านจัดสรรน้ำ กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการบริหารจัดการน้ำ

8 คู่มืองานก่อสร้าง  
 1. การส่งมอบ - รับมอบ โครงการก่อสร้าง 
 2. การขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง 
 3. การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานเอง 
 4. การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน 
 5. กระบวนงานที่สำคัญของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 6. คู่มือการปฏฺิบัติงานด้านก่อสร้างงานดำเนินการเอง
 7. คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
 8. คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง งานดำเนินการเอง 
 9. คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง 
 10. คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน
 11. การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานทั้งหมดโดยบริษัทที่ปรึกษา (Full Vision)
9 คู่มือการกำกับดูแล การระบายน้ำคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทาน 
10 คู่มือแนวทางการจัดทำประมาณการและแบบฟอร์มรายการคำนวณ
11 คู่มือ แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ ผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจกรมชลประทาน พ.ศ.2554
12 คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน
13 คู่มือ การประเมินความรู้ ความสามารถทักษะสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล พ.ศ.2554
14 คู่มือการบันทึกข้อมูล E-Form สำหรับระบบงาน PFMS-SP2 E-Form

ลำดับ

รายการคู่มือการปฏิบัติงานสายงานภารกิจสนับสนุน

1 คู่มือ ดำเนินงาน โครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
2 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ของกรมชลประทาน  
3 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
4 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
5 คู่มือการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา  
6 คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมบัญชีพัสดุ  
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงาน  
8 คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ  
9 คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานด้านคลังพัสดุ  
10 คู่มือการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง  
11 ระบบ GFMIS web Online  
12 คู่มือ การเขียนงานวิจัยโดย วช.
13 คู่มือ ตัวชี้วัด PMQA พ.ศ.2554
14 คู่มือการใช้งาน DPIS  
15 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
16 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
17 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) สำหรับเจ้าหน้าที่ และการตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล 
18 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์  
19 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 
20 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
21 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม 

ลำดับ

รายการคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1 คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยเหลือ
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ