Get Adobe Flash player
boss
what km
manual work
knowledge
article0
article1
Km5
box1
best book
box10
Km4.png
Km3
asean
BN_link.png
Untitled 2

สถิติผู้เยี่ยมชม

048980
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7
53
7
48526
1439
2632
48980

ไอพี: 54.162.133.222
วันเวลา: 21-10-18 04:13:11

เนื้อหา

งานนำเสนอ Present (PW)

 ที่  ว/ด/ปี 

(Update)

 รายละเอียด

ดาวน์โหลด

ผู้ลงบันทึก
 1  16-06-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 2  16-06-60 โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 3  16-06-60 การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำฤดูฝน ปี 60 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 4  16-06-60 การบริหารจัดการน้ำของเขื่อน โขง ชี มูล ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 5  16-06-60 การบริหารจัดการน้ำภาคอิสานตอนล่าง ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 6  16-06-60 การบริหารจัดการน้ำและมาตรา 5 มาตรา 8 สชป.7 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 7  16-06-60 การบริหารจัดการน้ำ สชป.7&8 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 8  16-06-60 การบริหารจัดการน้ำ สชป.7 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 9  16-06-60 การประชุมแผนการบริการจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 59 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 10  16-06-60 การประเมินคุณภาพโครงการและ ฝสบ ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 11  16-06-60 เกณฑ์ประเมินโครงการฯ ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 12  16-06-60 เกณฑ์ประเมิน ฝสบ. ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 13  16-06-60 เกณภัยแล้ง ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 14  16-06-60 ความเตรียมพร้อมอุทกภัย-2(สำนักทรัพยากรน้ำ 11) ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 15  16-06-60 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน(บรรยายที่เขื่อนสิริธร) ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 16  16-06-60 คุ่มือการใช้ Mega ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 17  16-06-60 เตรียมรับนายกรัฐมนตรี(เฉพาะเต็ม) ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 18  16-06-60 แถลงข่าวภัยแล้ง16 มีค 60 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 19  16-06-60 นำเสนอ อุทกภัย จว.29กย56 ( ปภ) ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 20  16-06-60 แนวทางบริหารจัดการน้ำของเขื่อนระบายน้ำ(ประชุม21 ธค) ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 21  16-06-60 แนะนำสำนักชลประทานที่ 7 26  พย 57 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 22  16-06-60 บริหารจัดการน้ำเขื่อนสิรินธร 2558_(การไฟฟ้า) ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 23  16-06-60 บริหารจัดการน้ำลำปาว ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 24  16-06-60 บริหารจัดการอุทกภัย สชป.7 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 25  16-06-60 ประเมินฯ ปี 61 ระดับสชป.7 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 26  16-06-60 แผนพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 27  16-06-60 ภารกิจงานฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 28  16-06-60 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดทรัพยากรน้ำ สชป.7 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 29  16-06-60 รับ รธบ. 23 กพ 60 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 30  16-06-60 สชป6_สถานการณ์น้ำ_5ตค58 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 31  16-06-60 สถานการณ์น้ำปากมูล 5.8.58 (การไฟฟ้า) ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 32  16-06-60 สถานีระบบโทรมาตรเขื่อนปากมูล ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 33  16-06-60 สรุปบทเรียนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำมูล ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 34  16-06-60 สรุปรายงานสถานการณ์น้ำ จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง(รับนายก 12 พย 58) ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 35  16-06-60 สรุปสถานการณ์น้ำจบแล้ง 58-59 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 36  16-06-60 สื่อมอบหมายงาน ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 37  16-06-60 หลักการชลประทาน(บรรยายยุวชลกร) ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 38  16-06-60 Department of General Administration. ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 39  16-06-60 NE present_8-12 ver7 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 40  16-06-60 Present ลำพะยัง ดาวน์โหลด บน.ชป.7
41  16-06-60 Presentation ก่อตั้งลำพะยัง ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 42  16-06-60 Presentation_Templete2012 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 43  16-06-60 Reservoir Operation Study 22-03-60 print ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 44  16-06-60 RID12ประชุม17มิย58 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 45  16-06-60  ประชุม 10 สค 2559 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 46  16-06-60  ประชุม 10 สค 59 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 47  16-06-60  ประชุม 20 มค 59 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 48  16-06-60  ประชุม 20 สค.59 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 49  16-06-60  ประชุม 24 เมย.60 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 50  16-06-60  ประชุม 25 กพ 59 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 51  16-06-60 ประชุม 26 กค 59 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 52  16-06-60 ประชุม 2 พ.ค. 2559 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 53  16-06-60 ประชุม 3 ก.พ.59 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 54  16-06-60 ประชุม 3 พย 2559 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 55  16-06-60 ประชุม 3 มีค 59 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
 56  16-06-60 ประชุม 4 กพ 59 ดาวน์โหลด  บน.ชป.7
 57  16-06-60 ประชุม 7 มิย 59 ดาวน์โหลด บน.ชป.7
58  16-06-60 ประชุม 3 พย. 59 (ชีล่าง) ดาวน์โหลด บน.ชป.7
59  16-06-60 ประชุม 3 พย. 59 (น้ำก่ำ) ดาวน์โหลด บน.ชป.7
60  16-06-60 ประชุม 3 พย. 59 มุกดาหาร ดาวน์โหลด บน.ชป.7
61  16-06-60 ประชุม 3 พย. 59 (ยโสธร) ดาวน์โหลด บน.ชป.7
62  16-06-60 ประชุม 3 พย. 59 อำนาจ (3 พ.ย.59) ดาวน์โหลด บน.ชป.7
63  16-06-60 ประชุม 3 พย. 59(อุบล) ดาวน์โหลด บน.ชป.7
64 19-07-60 1.พลเอก ประสาท สุขเกษตร ดาวน์โหลด บน.ชป.7
65 19-07-60 2. อธช. ดาวน์โหลด บน.ชป.7
66 19-07-60 3. รธบ. ดาวน์โหลด บน.ชป.7
67 19-07-60 4. รธว. ดาวน์โหลด บน.ชป.7
68 19-07-60 5.รธส. ดาวน์โหลด บน.ชป.7
69 19-07-60 6.รธร. ดาวน์โหลด บน.ชป.7
70 14-09-60 กรมชล 01_RID-Present_20170913-V2 และ ประวัติ.pdf ดาวน์โหลด บน.ชป.7
71 14-09-60 การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตาม พรบ.pdf ดาวน์โหลด บน.ชป.7
72

14-09-60

Preparing Network Infrastructure for IoT_12Sep2017.pdf ดาวน์โหลด บน.ชป.7
73 14-09-60 เอกสารประกอบการบรรยายPARASoilCement.pdf ดาวน์โหลด บน.ชป.7
74 15-09-60 รายงาน PARASoil Cement ดาวน์โหลด บน.ชป.7
75 04-04-61 แผนที่ภาพถ่ายโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ 04-04-61 ดาวน์โหลด ปน.ชป.7